mee ishtam. enthaina sampaadinchandi

massiveptr.com

Thursday, 16 June 2011

"పిచ్చిదానివి, వెర్రిదానివి,బుర్రలేనిదానివి, బుద్ధి, జ్ఞానం ఏమీలేవు నీకు. లేకపోతె ఇంతపని చేస్తావా?జైంట్ ఫామిలీ అంటావా?"

          "పిచ్చిదానివి, వెర్రిదానివి,బుర్రలేనిదానివి, బుద్ధి, జ్ఞ్యానం ఏమీలేవు నీకు. లేకపోతె ఇంతపని చేస్తావా?"
 "ఏం చేసాను?"     " ఏం చేసావా? ఇంకా ఏమ్చేసాను అంటావా? హబ్బా ఇంకా నీకు బుద్ధి రాలేదు. మొగుడుకి  జాబ్  వుంది  మంచిగా  బయటికి   వెళ్లి  వుండకా , జైంట్ ఫామిలీ లో ఎందుకువుండలేనూ అని పంతం కొద్దీ వున్నావ్." 
"అవును వున్నాను. "
"ఇరుకు ఇంట్లో వున్నావ్. బెడ్రూం అయినా ఉందా అదీ  లేదా? నాకైతే డౌటే ! "     "ఆ ఆ వుంది మధ్యలో "     "ఏన్టీ మధ్యలోనా? అంటే అందరూ మీ గదినుండే వంటింట్లో కి వెళ్ళాలా? "  " అవును"     " ఓహ్ హతవిధీ"
"సరే మీవారికి జాబు అన్నావ్. ఉందా?" "ఆ ఆ వుంది"
"తోడికోడలికి జాబు వచ్చేటట్టు చేసావా?"  
"ఆ ఆ అవును"       
" మరి నీపిల్లల్ని, వాళ్ళ పిల్లల్నీనువ్వే  చూసావా?"   "ఆ ఆ అవును. అత్తగారికేమో  చేతకాదు,  తను బి యిడి , డి యిది. కోచింగ్ కు వెల్తుంది కదా! అందుకని"
"మరి నీకు జాబ్?  నీవు చదువుకోలేదా? "  " ఆ ఆ చదువుకున్నాను, నేను బ్రిల్లియాన్ట్  స్టూడెంట్ ను అప్పట్లో డిగ్రీ 1   స్త్   క్లాస్ లో పాస్ అయ్యాను. మరి నేను కూడా వెళ్తే ఇంట్లో పని ఎవరుచేస్తారు?" 
"వంట, కూరగాయలు తేవడం, బయటిపని అంటా నువ్వేనటగా?"  "అవును మరి అత్తగారు, మామగారు ఇంట్లో, మరిది కి నేను చెప్పలేను , మావారు బయట ఆఫీస్ లో కదా ఎట్లా తెస్తారు? అందుకనీ నేనే తెచ్చేదాన్ని"
" అందుకే బుద్ధి లేదు అన్నాను."  " సరే ఇట్లా ఎన్ని రోజులు గడిపావో చెప్పుతావా తల్లీ!"    " ఆ ఎందుకు చెప్పనూ
మా వారికి ట్రాన్స్ఫర్ కాలేదు కాబట్టి ఒక 13 సం. వున్నాను. "
"ఏంటీ?  నా తల తిరుగుతున్నది. . కాస్త పట్టుకోవే. పడిపోతున్నాను.  కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి. 13 సంవత్సరాలా? హమ్మో హమ్మో అదే ఇంట్లోనా? "  " అవును "     " మరి ఇంట్లో పోట్లాటలు రాలేదా."
" ఎందుకు రాలేదు వచ్చాయి. అందరూ నన్ను ఊరుకోమ్మన్నారు." 
" ఎందుకు అనరూ అలానే అంటారు. మరి నోరులేదుగా నీకు.  ఓహ్ గాడ్, అల్లా ,  జీసస్,  భగవంతుడా, వాహే గురూ  ఈ రోజుల్లో ఇలాంటి వారున్నారా స్వామీ.....?
" సరే మీ వారు ఏమనలేదా?"        " అన్నారు,బయట అందరూ వింటే పరువు పోతుంది. కనీసం నీవైన నోరుమూసుకోవే అన్నారు అందుకని నేను........."    " ఓహో ఎవరు ఎమన్నా కూడా నోరుమూసుకొని ఒర్చుకున్నావన్నమాట!"   " అంతేకదా గొడవలు వద్దనీ....."  "పిల్లల కు లంచ్ ?"     " ఆ జంట అప్పుడప్పుడు వెళ్ళేవారు. వాళ్లకు బజాజ్ వుంది అందుకని."    "ఓహో బండి వుండి కూడా అప్పుడప్పుడు వెళ్ళేవారా? రోజూ కాదా ? బాగుందమ్మా" 
"మరి ఖర్చులు?"   " మామగారు, మావారు"    "govt జాబ్ తెప్పించావా తోడి కోడలికి? మాణ్చిగా  చేసుకుంటుందా? "
"ఆ ఆ తెప్పించాను.వెళ్తుంది, బస్సులో  ఉ.8 .౦౦ వెళ్లి స.  5 గం.కు వస్తుంది. "  " వచ్చాక నైనా పని చేసేదా, అదీ లేదా ?"    " చేతకాదని పడుకోనేది"    
    " తను చదువు కుంటుంటే  నీవు పనిచేసే దానివా, ఓహో చాలా బాగుందమ్మా "     " అంతే కదా, తనకు జాబ్ వస్తే ఇంట్లో కొంత ఖర్చులు షేర్ చేసుకుంటుందని అనుకొన్నాను .ఇంట్లో ఖర్చులు ఎక్కువ కదా "     " మరి షేర్ చేసుకుందా "       "లేదు జాబ్ తను ఒక్కతే  కష్టపడి సంపాదిన్చుకుందట. అందుకని ఇవ్వలేదు"       "ఎందుకిస్తుంది  పడవ దాటేటప్పుడు ఓడ మల్లన్నవు. దాటినాక బోడి మల్లన్నవు సరే మరి  ఇంట్లో చుట్టాలు ?"   "నేను ఇంట్లోనే కదా వడ్డించే దాన్ని" 
" అందుకే పిచ్చిదానివి అన్నాను. సరే ఇప్పుడు ఏమైందో చెప్పు." 
"జాబ్ వచ్చాక గొడవలు తేవడం తో మా అత్తగారు రెండు  జంటలను   బయటికి వెళ్ళమన్నారు."
" అంటారు ఎందుకు అనరూ. ఇల్లు తన పేరుమీద వుంది. చిన్న వాళ్లకి జాబ్ వుంది. మరిది రియల్ ఎస్తేతర్,     తమరేమో పనిమనిషిగా రోల్ చేస్తూ  జైంట్ ఫ్యామిలీ పిచ్చిలో పడి ఉద్యోగం రాకుండా చేసుకున్నారు . వాళ్లకు రెక్కలు రాగానే వెళ్లారు. ఆ ఆ ఇంకా చెప్పమ్మా'"  
"ఇప్పుడు ఆస్తి అంతా కావాలట గోల చేస్తున్నారు. "   
  "నాకు సంక్రాంతి మోవీ గుర్తుకు వస్తుంది. కాస్త అలానే వుంది ఐతే నీవు స్నేహ లాంటి దానివి అన్నమాట .ఆ ఆ మరి ఇచ్చేయకపోయారా జైంట్ ఫ్యామిలీ అని చచ్చావుగా మరి. ఆడ పిల్లల్ని పెట్టుకొని మీ భవిష్యత్తు ఎంటట మరి?  మామా గారు పంచకుండా ముందే పోయారా?"  
"అవును"    
  "జీవుడు తప్పించుకున్నాడు. అవునూ  మీ  అత్తగారు మీ దగ్గరేనా? " 
"అవునట నేనే మంచిగా చూస్తానట. ఆమె  దగ్గరికి వెల్లదట "  " అవును, వొళ్ళు మంచిగా వున్న  టైం లో బయటికి వెళ్ళమన్నారు. ఇప్పుడు చేతకావట్లేదేమో నీవు చేస్తావుగా ఎగబడి సేవలు అందుకని నీ దగ్గర వుంట దేమో అంతేనా?"    " ఏమో"  
"ఏమో అనకు నాకు ఒళ్ళు  మండుద్ది.   సో,  అందరూ కలిసి నిన్ను వెర్రి బాగుల్దాన్ని చేసారు.జాబూ లేదు, ఆస్తి లేదు, కష్టం దోచుకున్నారు. వాళ్ళ  పిల్లలకు  చేయించుకున్నారు. అందుకే అన్నాను  బుర్రలేని వెర్రిదానివి అని"     
" ఏమో మరి నాకు తెలవదు. మరి అందరూ కలిసి ఉండమని అంటారుగా"
" హాసి పిచ్చిమోఖమా అందుకే అంటున్ననే    ఈ రోజుల్లో కలిసి అస్సలే ఉండొద్దు. మనసులు కలిస్తేనే, ఖర్చులు అందరు కలిసి పెట్టుకుంటేనే వుండాలి. అందరూ  ఒక్కరి మాట వింటేనే  వుండాలి. ఆస్తులు పంపకాలు జరిగితేనే వుండాలి. ఇండ్లు దగ్గరగా తీసుకొని విడి విడి గా వుండడమే మంచిది. రోగాలు వచ్చినప్పుడు కలిసి చేసుకోవాలి. ఖర్చులు ఎవరివి వారే పెట్టుకోవాలి.  నీలాన్తివారు వుంటే నెత్తిన ఇలానే  గుడ్డ వేస్తారు.ఎట్లా బతుకుతావో ఏమో. ఇప్పుడైనా కాస్త కళ్ళు తెరిచి, ఇహలోక జ్ఞానం కలిగి, తెలివినేర్చుకొని కాస్త ........ ఏమోనే నేను ఎంత చెప్పినా  నీ బుద్ధి వంకరే మళ్ళీ జైంట్ ఫామిలీ అని కలవరిస్తావు. దేవుడా, పరమాత్మా దీన్ని నీవే...............దగ్గరుండి, చేయి పట్టుకొని, బలవంతంగా రక్షించు స్వామీ రక్షించు.  నాకు బుర్ర చాలా వేడిగా వుంది. కాస్త ఛాల్లటి మజ్జిగ ఉప్పు, నిమ్మకాయ, చక్కర కల్పుకొని తాగి పడుకుంటాను. హమ్మో హమ్మో "   


3 comments:

 1. సమీర గారూ,చేసేకొద్దీ చేయించుకుంటూనే ఉంటారండీ జాయింట్ ఫామిలీ కాకపోయినా ఇది నాకూ బాగా అనుభవం
  ఎప్పుడో ఒకప్పుడు విసుగొచ్చి మారిపొయి మనకోసం మనం బ్రతకాలని అనిపిస్తుంది.

  ReplyDelete
 2. ippudu adepani chesaanandi kaani eelogaa chaala tym gadichipoindi. abhiprayam cheppinanduku thanks andi

  ReplyDelete
 3. విశాలమైన దృక్పధం , కొంత సర్దుకుపోయే తత్త్వం , డబ్బుకన్నా మానవ సంబంధాలే ముక్యం అనుకునే వారికి అంత కలిసి పోగలిగితే ఉమ్మడి కుటుంబం అధ్బుతం , కాని కేవలం ఖర్చులు కలసి వస్తాయనుకొని ఉమ్మడి కుటుంబానికి ఓటు వేస్తె ఆశించిన ప్రయోజనం ఉండదు .

  ReplyDelete