mee ishtam. enthaina sampaadinchandi

massiveptr.com

Thursday, 16 June 2011

"పిచ్చిదానివి, వెర్రిదానివి,బుర్రలేనిదానివి, బుద్ధి, జ్ఞానం ఏమీలేవు నీకు. లేకపోతె ఇంతపని చేస్తావా?జైంట్ ఫామిలీ అంటావా?"

          "పిచ్చిదానివి, వెర్రిదానివి,బుర్రలేనిదానివి, బుద్ధి, జ్ఞ్యానం ఏమీలేవు నీకు. లేకపోతె ఇంతపని చేస్తావా?"
 "ఏం చేసాను?"     " ఏం చేసావా? ఇంకా ఏమ్చేసాను అంటావా? హబ్బా ఇంకా నీకు బుద్ధి రాలేదు. మొగుడుకి  జాబ్  వుంది  మంచిగా  బయటికి   వెళ్లి  వుండకా , జైంట్ ఫామిలీ లో ఎందుకువుండలేనూ అని పంతం కొద్దీ వున్నావ్." 
"అవును వున్నాను. "
"ఇరుకు ఇంట్లో వున్నావ్. బెడ్రూం అయినా ఉందా అదీ  లేదా? నాకైతే డౌటే ! "     "ఆ ఆ వుంది మధ్యలో "     "ఏన్టీ మధ్యలోనా? అంటే అందరూ మీ గదినుండే వంటింట్లో కి వెళ్ళాలా? "  " అవును"     " ఓహ్ హతవిధీ"
"సరే మీవారికి జాబు అన్నావ్. ఉందా?" "ఆ ఆ వుంది"
"తోడికోడలికి జాబు వచ్చేటట్టు చేసావా?"  
"ఆ ఆ అవును"       
" మరి నీపిల్లల్ని, వాళ్ళ పిల్లల్నీనువ్వే  చూసావా?"   "ఆ ఆ అవును. అత్తగారికేమో  చేతకాదు,  తను బి యిడి , డి యిది. కోచింగ్ కు వెల్తుంది కదా! అందుకని"
"మరి నీకు జాబ్?  నీవు చదువుకోలేదా? "  " ఆ ఆ చదువుకున్నాను, నేను బ్రిల్లియాన్ట్  స్టూడెంట్ ను అప్పట్లో డిగ్రీ 1   స్త్   క్లాస్ లో పాస్ అయ్యాను. మరి నేను కూడా వెళ్తే ఇంట్లో పని ఎవరుచేస్తారు?" 
"వంట, కూరగాయలు తేవడం, బయటిపని అంటా నువ్వేనటగా?"  "అవును మరి అత్తగారు, మామగారు ఇంట్లో, మరిది కి నేను చెప్పలేను , మావారు బయట ఆఫీస్ లో కదా ఎట్లా తెస్తారు? అందుకనీ నేనే తెచ్చేదాన్ని"
" అందుకే బుద్ధి లేదు అన్నాను."  " సరే ఇట్లా ఎన్ని రోజులు గడిపావో చెప్పుతావా తల్లీ!"    " ఆ ఎందుకు చెప్పనూ
మా వారికి ట్రాన్స్ఫర్ కాలేదు కాబట్టి ఒక 13 సం. వున్నాను. "
"ఏంటీ?  నా తల తిరుగుతున్నది. . కాస్త పట్టుకోవే. పడిపోతున్నాను.  కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి. 13 సంవత్సరాలా? హమ్మో హమ్మో అదే ఇంట్లోనా? "  " అవును "     " మరి ఇంట్లో పోట్లాటలు రాలేదా."
" ఎందుకు రాలేదు వచ్చాయి. అందరూ నన్ను ఊరుకోమ్మన్నారు." 
" ఎందుకు అనరూ అలానే అంటారు. మరి నోరులేదుగా నీకు.  ఓహ్ గాడ్, అల్లా ,  జీసస్,  భగవంతుడా, వాహే గురూ  ఈ రోజుల్లో ఇలాంటి వారున్నారా స్వామీ.....?
" సరే మీ వారు ఏమనలేదా?"        " అన్నారు,బయట అందరూ వింటే పరువు పోతుంది. కనీసం నీవైన నోరుమూసుకోవే అన్నారు అందుకని నేను........."    " ఓహో ఎవరు ఎమన్నా కూడా నోరుమూసుకొని ఒర్చుకున్నావన్నమాట!"   " అంతేకదా గొడవలు వద్దనీ....."  "పిల్లల కు లంచ్ ?"     " ఆ జంట అప్పుడప్పుడు వెళ్ళేవారు. వాళ్లకు బజాజ్ వుంది అందుకని."    "ఓహో బండి వుండి కూడా అప్పుడప్పుడు వెళ్ళేవారా? రోజూ కాదా ? బాగుందమ్మా" 
"మరి ఖర్చులు?"   " మామగారు, మావారు"    "govt జాబ్ తెప్పించావా తోడి కోడలికి? మాణ్చిగా  చేసుకుంటుందా? "
"ఆ ఆ తెప్పించాను.వెళ్తుంది, బస్సులో  ఉ.8 .౦౦ వెళ్లి స.  5 గం.కు వస్తుంది. "  " వచ్చాక నైనా పని చేసేదా, అదీ లేదా ?"    " చేతకాదని పడుకోనేది"    
    " తను చదువు కుంటుంటే  నీవు పనిచేసే దానివా, ఓహో చాలా బాగుందమ్మా "     " అంతే కదా, తనకు జాబ్ వస్తే ఇంట్లో కొంత ఖర్చులు షేర్ చేసుకుంటుందని అనుకొన్నాను .ఇంట్లో ఖర్చులు ఎక్కువ కదా "     " మరి షేర్ చేసుకుందా "       "లేదు జాబ్ తను ఒక్కతే  కష్టపడి సంపాదిన్చుకుందట. అందుకని ఇవ్వలేదు"       "ఎందుకిస్తుంది  పడవ దాటేటప్పుడు ఓడ మల్లన్నవు. దాటినాక బోడి మల్లన్నవు సరే మరి  ఇంట్లో చుట్టాలు ?"   "నేను ఇంట్లోనే కదా వడ్డించే దాన్ని" 
" అందుకే పిచ్చిదానివి అన్నాను. సరే ఇప్పుడు ఏమైందో చెప్పు." 
"జాబ్ వచ్చాక గొడవలు తేవడం తో మా అత్తగారు రెండు  జంటలను   బయటికి వెళ్ళమన్నారు."
" అంటారు ఎందుకు అనరూ. ఇల్లు తన పేరుమీద వుంది. చిన్న వాళ్లకి జాబ్ వుంది. మరిది రియల్ ఎస్తేతర్,     తమరేమో పనిమనిషిగా రోల్ చేస్తూ  జైంట్ ఫ్యామిలీ పిచ్చిలో పడి ఉద్యోగం రాకుండా చేసుకున్నారు . వాళ్లకు రెక్కలు రాగానే వెళ్లారు. ఆ ఆ ఇంకా చెప్పమ్మా'"  
"ఇప్పుడు ఆస్తి అంతా కావాలట గోల చేస్తున్నారు. "   
  "నాకు సంక్రాంతి మోవీ గుర్తుకు వస్తుంది. కాస్త అలానే వుంది ఐతే నీవు స్నేహ లాంటి దానివి అన్నమాట .ఆ ఆ మరి ఇచ్చేయకపోయారా జైంట్ ఫ్యామిలీ అని చచ్చావుగా మరి. ఆడ పిల్లల్ని పెట్టుకొని మీ భవిష్యత్తు ఎంటట మరి?  మామా గారు పంచకుండా ముందే పోయారా?"  
"అవును"    
  "జీవుడు తప్పించుకున్నాడు. అవునూ  మీ  అత్తగారు మీ దగ్గరేనా? " 
"అవునట నేనే మంచిగా చూస్తానట. ఆమె  దగ్గరికి వెల్లదట "  " అవును, వొళ్ళు మంచిగా వున్న  టైం లో బయటికి వెళ్ళమన్నారు. ఇప్పుడు చేతకావట్లేదేమో నీవు చేస్తావుగా ఎగబడి సేవలు అందుకని నీ దగ్గర వుంట దేమో అంతేనా?"    " ఏమో"  
"ఏమో అనకు నాకు ఒళ్ళు  మండుద్ది.   సో,  అందరూ కలిసి నిన్ను వెర్రి బాగుల్దాన్ని చేసారు.జాబూ లేదు, ఆస్తి లేదు, కష్టం దోచుకున్నారు. వాళ్ళ  పిల్లలకు  చేయించుకున్నారు. అందుకే అన్నాను  బుర్రలేని వెర్రిదానివి అని"     
" ఏమో మరి నాకు తెలవదు. మరి అందరూ కలిసి ఉండమని అంటారుగా"
" హాసి పిచ్చిమోఖమా అందుకే అంటున్ననే    ఈ రోజుల్లో కలిసి అస్సలే ఉండొద్దు. మనసులు కలిస్తేనే, ఖర్చులు అందరు కలిసి పెట్టుకుంటేనే వుండాలి. అందరూ  ఒక్కరి మాట వింటేనే  వుండాలి. ఆస్తులు పంపకాలు జరిగితేనే వుండాలి. ఇండ్లు దగ్గరగా తీసుకొని విడి విడి గా వుండడమే మంచిది. రోగాలు వచ్చినప్పుడు కలిసి చేసుకోవాలి. ఖర్చులు ఎవరివి వారే పెట్టుకోవాలి.  నీలాన్తివారు వుంటే నెత్తిన ఇలానే  గుడ్డ వేస్తారు.ఎట్లా బతుకుతావో ఏమో. ఇప్పుడైనా కాస్త కళ్ళు తెరిచి, ఇహలోక జ్ఞానం కలిగి, తెలివినేర్చుకొని కాస్త ........ ఏమోనే నేను ఎంత చెప్పినా  నీ బుద్ధి వంకరే మళ్ళీ జైంట్ ఫామిలీ అని కలవరిస్తావు. దేవుడా, పరమాత్మా దీన్ని నీవే...............దగ్గరుండి, చేయి పట్టుకొని, బలవంతంగా రక్షించు స్వామీ రక్షించు.  నాకు బుర్ర చాలా వేడిగా వుంది. కాస్త ఛాల్లటి మజ్జిగ ఉప్పు, నిమ్మకాయ, చక్కర కల్పుకొని తాగి పడుకుంటాను. హమ్మో హమ్మో "   


Monday, 13 June 2011

చదివి ఎవరైనా సలహా ఇవ్వండి, త్వరగా. టైం లేదు

నాకు చాల రోజులనుండి తల పగిలిపోతుంది ఆలోచించి. నా ప్రోబ్లం  ఏంటంటే నేను ఒక జాబ్  చేస్తున్నాను మూడు సం. నుండి.౩,600 /- లకి. సాలరీ 400 పెరుగొచ్చు అనుకుంటాను. నాతో ఇంకా ౩ చేస్తారు సెం సాలరీ తో. నేను అక్కడ  ఇంకా టైపింగ్ (తెలుగు,హిందీ,ఇంగ్లీష్,సంస్కృతం, మాథ్స్ , నోటరీ ) కూడా చేస్తాను. వారికి అవి రావు. బాధ్యతలు నాకే ఎక్కువ . సర్ కు నా పని మీద డౌట్ లేదు. జాబ్  టైమింగ్స్ ఉ.10 .30 టు స.4 .౩౦. వరకు. చాల బాగుంది. నాకు ఒక 1 ,౦౦౦ . పెరిగితే బాగుండు అనుకున్నాను. కాని పెరగదు. కాబట్టి నేను సొంతంగా జీరాక్స్  పెట్టుకోవాలని వుంది. పెట్టుకొమ్మంటారా? నాకు మాథ్స్, ఇంగ్లిష్ ట్యూషన్ చెప్పాలని వుంది. 
       జీరాక్స్ మిషన్ రడీ గ వుంది. కాని జాబ్ వదులుకోవాలి. జీరాక్స్ తో నేను  సంపాదించగలనా అని నా డౌట్. 
జాబ్ కి బుధ వారం దాకా టైం వుంది. నాకు సాలరీ 7 ,౦౦౦/- కావాలని వుంది. ఏం చేస్తే బాగుంటుంది?
మా వారు నీ ఇష్టం ఏదైతే అది చేయి అంటున్నారు. మీరు ఏమంటారు?

 

Monday, 6 June 2011

తీరని కోరిక చాలా సం. కు తీరిన వేళ

ఇది జరిగిపోయిన సంగతి. కాని మదిలో నిలిచిపాయింది.
       నాకు పాటలు అంటే చాలా పిచ్చి.చిన్నప్పటినుండి కూడా నేను  పాటల పోటీలో ఎప్పుడూ ఫస్టే.   నాన్న నాకు నేర్పించేవారు. పెళ్లి జరగక ముందు రేడియో లో వివిధ భారతి, మంచాహే గీత్ వింటూ వుండేదాన్ని. పెళ్లి జరిగాక అన్నీ బంద్. నా బిడియం వల్ల కావొచ్చు, లేదా టి.వి.వల్ల కావొచ్చు, ఉమ్మడి కుటుంబం వల్ల  కావొచ్చు, నా కోరికలు 16 స.వరకు తీరలేదు.నాకు సంగీతం రాదు. కాని  సంగీతం వచ్చిన వాడు మూగవాడైన పరిస్థితి నాది. ఆ బాధ నాకే తెలుసు. గొంతు విప్పి పెద్దగ పాడుకోవాలని ఇష్టం. ఆరుబయట నా ఇష్టంగా పాడుకోవాలని ఇష్టం. కాని ఏం చేయను. అద్దె ఇల్లు. ఇరుకు ఇల్లు. 
   ముందు నాకు తోడుగా మానాన్న పాడేవారు. కాని నా పెళ్లి కి ముందు చనిపోయారు. ఘంటసాల పాటలు ఉన్నంత వరకు నా మదిలో మా నాన్న కూడా అలాగే వుంటారు. అలాగే పాడేవారు. నాలో ఎవరితోనైనా కలిసి పాడాలనే  కోరిక అలాగే వుండిపాయింది.
   ఒక రోజు నేను రిసెప్షన్ కి వెళ్ళాను. అక్కడ అందరూ ఏదో ఒకటి తప్పకుండ ప్రదర్శించాలి అని పట్టుబట్టారు. నేను అందరికంటే చివర్లో కూర్చొని చూస్తున్నాను. ఏజ్  తో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. నేను కూడా.  నా లైన్ వస్తుంది. కాళ్ళు  వణుకుతున్నై. అంతలోనే ఆపేసారు. ఎవరో అమెరికా  అతిధి వస్తున్నారని. నా గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటుంది. హమ్మయ్య  ఆగిపాయింది అనుకున్నాను. మామూలు మనిషినయ్యాను. 
   అంతలో ఆ వచ్చిన అతిధి కొన్ని కొత్త పాటలు పాడారు. నాకూ అవి రావు. ఇంతలో మైక్ పట్టుకొని "నాతొ సమానంగా ఎవరైన పాడేవాళ్ళు నాతొ జాయిన్ రావొచ్చు . ఒక్కడిని పాడితే బాగుండదు.ఎవరైన లేడీ రండి" అంటూ పాట బిగిన్ చేయబోయాడు. వెళ్లి పోదామనుకున్న దాన్నికాస్తా  ఆగిపోయాను. నాకు ఏదో తెలియని ఉత్సాహం వచ్చేసింది. ఏం పాటో అనుకున్నాను. దేవుడా నాకు తెలిసిన పాట ఐతే బాగుండు అనుకున్నాను. మళ్ళీ గుండె స్పీడ్ గా కొట్టుకుంటుంది. 16 స. తర్వాత కదా. కాళ్ళు మళ్ళీ వణుకుతున్నై. పాడాలనే కోరిక ఒక్కసారిగా బయటికి వచ్చింది.
        మ్యూజిక్ వినగానే నాకు తెలిసింది అది నాకు వచ్చే పాటే. "నన్ను దోచుకొందువటే" అని. ఇక వెనుక లైన్ నుండి నేను నడవలేదు. మీకు తెలుసు ముందుకు పరుగెత్తుకొని వచ్చానని. నా మనసు లోని కోరిక పురివిప్పింది. మనసుతీర అతనితో కలిసి పాడాను. ఇంకా ౩ పాటలు కూడా. అందరూ ఒకటే చప్పట్లు. అపార్ట్ మెంట్ వాళ్ళు పైన లైన్ కట్టి చూస్తున్నారు. చుట్టాలు అందరికీ సంతోషం. ఇన్ని రోజులు ఎక్కడ దాచావే నీ గానాన్ని అని.  మా వారు నివ్వెర పోయారు. ఏంటిరా మీ ఆవిడ ఇంత బాగా పాడుతుంటే ఎన్నడైనా చెప్పలేదు" అని ఎవరో అంటుంటే  "నాకూ ఇప్పుడే తెలుసు మామా " అంటున్నారు. 
 మా అత్తగారు. ఆడపడుచులు చాలా సంతోషపడ్డారు. పాడుతా తీయగా వెళ్ళు అన్నారు. కాని ఏజ్ చాలా వుంది వద్దు అన్నాను. 
 అలా నా కోరిక తీరింది. మర్చిపోలేను.